אודות בצלאל > מכרזים

מכרזים


בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לאספקת שירותי ניקיון, תחזוקה וסבלות קלה בקמפוסי בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר) בירושלים ובתל-אביב

המועד אחרון להגשת הצעות: 3.3.2019 עד 12:00

1. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז (הקליקו כאן על מנת לצפות במסמכי המכרז) או במשרדי האקדמיה, על פי תאום טלפוני מראש

2. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך של 500 ש"ח (שלא יוחזר), בקמפוס הר הצופים קומה 7 אצל מר עידן קוקה , טל': 2306589-02 בין השעות: 16:00-9:00 החל מיום .14.2.2019 ועד ליום 28.2.2019. התשלום עבור חוברת המכרז יהיה בהמחאה רשומה לפקודת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר).


הקמת מאגר ספקים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים מעוניינת בהקמת מאגר ספקים בנושאים שונים המפורטים בקובץ שקישורים אליו נמצאים מצד שמאל ובתחתית העמוד.

ספקים המבקשים להצטרף למאגר מתבקשים למלא את טופס ההרשמה למאגר  ולשלוח לפי ההוראות.
לנוחותכם קישור לרשימת נושאים ולפירוט הדרוש בכל נושא.

מובהר בזאת כי כל התקשרות שתעשה בעקבות הכללת ספק במאגר, ככל שתעשה, תהיה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

ספק המציע שירותיו באחד הנושאים מצהיר בזאת כי ברשותו המגוון המלא של המוצרים כפי שמצוין.

קישורים :

נוהל רשימת מציעים למכרז סגור

רשימת נושאים (מפורטת)

טופס הרשמה מקוון למאגר ספקים

רשימת ספקים במאגר (לפי תקנה 20 של חוק חובת מכרזים)