תכנית אקדמית > תואר ראשון

תואר ראשון

מסגרת הלימודים לתואר ראשון:

הלימודים לקראת תואר ראשון מתנהלים במסגרת המחלקות ותכנית הלימודים נקבעת על פי השנה הפדגוגית וההתמחות.
הלימודים לתואר ראשון בבצלאל אורכים ארבע שנים בכל המחלקות למעט המחלקה לארכיטקטורה בה נפרשים הלימודים על פני חמש שנים והמחלקה לתרבות חזותית וחומרית* בה נפרשים הלימודים על פני שלוש שנים.
על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה רשאית האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל להעניק את התארים בוגר באמנות, בעיצוב, בארכיטקטורה ובתרבות חזותית וחומרית* על פי החלוקה שלהלן:

 
תואר בוגר באמנות B.F.A

יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לאמנות, לאמנויות המסך, לצורפות ואופנה, לעיצוב קרמי וזכוכית, לצילום.
תואר בוגר בעיצוב B.DES
יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לתקשורת חזותית ולעיצוב תעשייתי.
תואר בוגר בארכיטקטורה B.Arc
יוענק עם סיום תכנית לימודים בת חמש שנים במחלקה לארכיטקטורה. 
תואר בוגר בתרבות חזותית וחומרית B.A. *
יוענק עם סיום תכנית לימודים בת שלוש שנים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

תכנית הלימודים לתואר בוגר

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א מתפרסמת בשנתון. התכנית כוללת את מערכת השעות, מגדירה את שיעורי החובה והבחירה במחלקות השונות ומפרטת את רשימת הקורסים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. קורסים אלו משותפים לכלל המחלקות ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת הדרישות לתואר.
תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל השיעורים במחלקה אליה התקבל ואין הוא יכול לשנותה אלא במסגרת הבחירה הניתנת. סטודנט רשאי להוסיף לתכנית הלימודים האישית קורסים ושעורים ממחלקות אחרות על פי בחירתו ובכפוף להסכמת המחלקות הרלוונטיות.

תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו

בנוסף לדרישות ייחודיות למחלקות, המעבר משנת לימודים אחת לזו הבאה אחריה מותנה בקיום מספר דרישות:
1. ציון עובר בכל המקצועות.
2. הגשת עבודות במועדים שנקבעו.
3. הסדרה מלאה של תשלומי שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים הנקבעים מעת לעת.

תנאים לקבלת תואר בוגר

1.  הסטודנט התקבל ללימודי תואר בוגר.
2.  הסטודנט צבר נקודות זיכוי כפי שנדרש לקבלת התואר:
     96 נ"ז במחלקה (בארכיטקטורה 120 נ"ז).
     24 נ"ז במחלקה לתרבות חזותית וחומרית (בארכיטקטורה 30 נ"ז).
3. הסטודנט מילא אחר מכסת חובותיו האקדמיות, לרבות הגשת פורטפוליו, כפי שנקבע
    במחלקות השונות והעלאת פרוייקט הגמר לארכיון בצלאל.
4. הסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים עבור תקופת לימודיו.
5. הסטודנט החזיר את הציוד והספרים הנמצאים ברשותו והשייכים לאקדמיה ו/או לספריית האוניברסיטה ו/או לספריה הלאומית ודאג לשלם את חובותיו בהנהלת החשבונות.

תכניות לימודים מחלקתיות

תכניות הלימודים המחלקתיות מתפרסמות באתר מדי שנה, ומצורפות להן מערכת שעות כלל אקדמית ומחלקתית. כל תכנית לימודים מגדירה את קורסי החובה והבחירה במחלקות השונות על-פי שנות לימוד והתמחויות, ומפרטת את רשימת הקורסים בכל מחלקה. בתחילת השנה האקדמית מתפרסמים סילבוסים מפורטים לכל הקורסים במחלקות השונות.
תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל הקורסים במחלקה אליה התקבל ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית. במסגרת קורסי הבחירה הניתנים בכל המחלקות יכול הסטודנט לבחור את דרכו ולבנות לעצמו מערכת לימודים המתאימה לו.

רשויות המחלקות והאקדמיה רשאיות לערוך שינויים ותיקונים בתכנים המופיעים בשנתון הלימודים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם או לבטלם בכל עת במהלך שנת הלימודים.
הודעה על כל שינוי כאמור, תפורסם באתר בצלאל ו/או בדרך ראויה אחרת. השינויים מחייבים את כלל הסטודנטים, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם.
בשנת הלימודים תשפ"א שינויים כאמור עשויים להתקיים, נוכח הנסיבות המיוחדות או כתוצאה מהוראה מיוחדת שתתקבל מאת הרשויות המוסמכות אשר ישפיעו על אופן קיומם וניהולם של קורסים ופעילויות שונות.

הגשת פרויקטי הגמר לארכיון בצלאל 

הארכיון הממוחשב של בצלאל "בצלאל קטלוג" מתעד ומנגיש לסטודנטים ולציבור הרחב את הדימויים של פרויקט הגמר באמצעות רשת האינטרנט. יש חשיבות רבה לתיעוד של העבודות והנגשתם הן מבחינה מחקרית - אקדמית  והן מבחינה שיווקית ויחסי ציבור הן לאקדמיה והן לסטודנט המציג עבודתו .
הגשת פרויקט הגמר לארכיון בצלאל ע"י הסטודנט היא חלק בלתי נפרד מהגשתו למחלקה ומהווה תנאי לקבלת הציון הסופי בעבור הפרויקט.
לצורך כך, פיתח ארכיון בצלאל פורמט מקוון (און ליין) המאפשר לכל סטודנט בתהליך קצר ופשוט ביותר להזין את פרטי פרויקט הגמר שלו. תהליך זה מייעל באופן משמעותי את איכות הנתונים במערכת, את האחידות של מונחי האחזור ואת זמינות הנתונים. ארכיון בצלאל יעביר בתיאום עם המחלקות הדרכה לסטודנטים לגבי אופן מילוי הטופס במהלך שנת הלימודים.

קורסים פתוחים לסטודנטים במחלקות אחרות

סטודנטים בשנים ג'-ה' יכולים להירשם לקורסי בחירה ממחלקות אחרות למעט לקורסים בהם ישנן דרישות קדם. כל סטודנט יוכל להירשם בכל שנת לימודים לקורס אחד בכל סמסטר. פירוט הקורסים ודרישותיהם מופיע בשנתון ובאתר לפי החלוקה למחלקות השונות. הרישום מותנה במקום פנוי ובאישור המחלקה.
סטודנט הנרשם לקורס במחלקה אחרת ועומד בדרישות כמקובל במחלקה בה הקורס מתקיים, זכאי לניקוד עבור לימודיו. הניקוד יהיה על-פי המקובל במחלקה בה מתקיים הקורס. צבירת הנקודות לתואר תהיה בהתאם להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית של הסטודנט.

חילופי סטודנטים בירושלים "עיר. אקדמיה".

סטודנטים בבצלאל בתואר ראשון בתכנית לימודים מלאה משנה ב' ואילך יכולים להירשם לקורסים המוצעים על ידי מוסדות אקדמיים שונים בירושלים. יוזמה זו הנה בחסות הרשות לפיתוח ירושלים, ונוצרה במטרה ליצור "קמפוס ירושלמי" ולאפשר לסטודנטים במוסדות השונים להשתתף בקורסי בחירה במוסדות לימוד בירושלים ובכך להרחיב את תחומי הידע המוצעים להם במוסד לימודיהם. במסגרת זו יוצעו קורסים ממספר מוסדות, מבניהם: האוניברסיטה העברית, מכללת הדסה והאקדמיה למוסיקה ומחול. ייתכן ומוסדות לימוד נוספים יצטרפו בהמשך.
סטודנט בבצלאל רשאי לקחת במסגרת זו עד 4 נ"ז. הקורסים יוכרו כקורסי בחירה במחלקה או כקורסי בחירה בתרבות חזותית וחומרית וזאת בהתאם לתוכן הקורס ובאישור המחלקה הרלוונטית מראש. רישום מעבר ל 4 נ"ז יהיה מחויב בתשלום בהתאם לנוהלי המוסד המארח.
נוהלי רישום ורשימות הקורסים יתפרסמו באתר בצלאל וכן באתר מידעל'ה: http://maydale.org.il/