צור קשר:

טל': 02-6253121
פקס: 02-6253122
arch@bezalel.ac.il

 

קישורים נוספים :

תקנונים ונהלים

ארכיטקטורה: תקנונים ונהלים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

הוראות ונוהלי לימודים:

ציוני סטודיו
0-59  נכשל
60-69  ממשיך על תנאי
70-95   עובר

תנאי מעבר משנה לשנה
• מעבר משלב לימוד אחד לשני מותנה בעמידת הסטודנט בחובותיו בלימודים. סטודנט לא יעלה שנה במידה ולא סיים את כל חובות הלימודים.
• השלמת קורס חייבת להיעשות במועד אשר נקבע על-ידי מנחי הקורס.
• כישלון בקורס חובה אינו מאפשר מעבר לקורס מתקדם יותר ויש להשלימו בשנת הלימודים הקרובה בה נלמד הקורס. אם שונה הקורס הנדון בשנת הלימודים הקרובה - חייב הסטודנט ללמוד את הקורס במתכונתו החדשה.
• כישלון בקורס בחירה אינו מחייב חזרה על אותו הקורס וניתן לקחת קורס אחר במקומו.
• לא יורשה מעבר לשנה ד' לפני השלמת כל הקורסים בחטיבת הקורסים הטכנולוגיים לשנים א'-ג.
במקרים חריגים יינתן אישור מעבר לשנה ד' עם צורך בהשלמת הקורס הטכנולוגי של שנה ג' בלבד ובכפוף לאישור היועצת האקדמית.
• לא יורשה מעבר לשנה ה' אלא לאחר השלמת כל חובות הקורסים משנים קודמות. במקרים חריגים יינתן אישור מעבר לשנה ה' עם השלמות משנה ד' בלבד ובכפוף לאישור היועצת האקדמית.
• הממוצע המשוקלל השנתי המינימאלי בכל פעילויות הסטודיו הוא 70. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, תחליט ועדת ההוראה לגבי המשך לימודיו: שינוי מתכונת או הפסקת לימודים.
• סטודנט שנכשל בסטודיו יאלץ לחזור על הסטודיו בו נכשל בשנה לאחר מכן.

סטודנט שלא עמד בממוצע 70 בשנים א' או ב' בשל כך שציוניו בשני הסמסטרים היו ציונים על תנאי (60-69) יופסקו לימודיו לאלתר.
סטודנט בשנים א' ו-ב' שנכשל בסטודיו, לימודי הסטודיו שלו ייקטעו והוא יידרש לחזור על אותו סטודיו לפני שיוכל לקחת סטודיו מתקדם יותר. היה ונכשל שוב באותו סטודיו בו נכשל בעבר, יופסקו לימודיו לאלתר.

סטודנטים שנה א' נדרשים לעבור מבחן מתמטיקה, שייערך בסוף שנת הלימודים. ציון עובר במבחן זה הינו תנאי להשתתפות בקורסי הנדסת מבנים בשנה ב'. סטודנט שייכשל או שלא יבחן במועד, יידרש להשתתף בסדנת קיץ שתתקיים בחודשים ספטמבר/אוקטובר (הודעה על תאריך מדויק תישלח לסטודנטים לקראת הסדנה) ולעבור את בחינת סיום הסדנה. ללא ציון עובר במבחן או בסדנת הקיץ לא יתאפשר לסטודנט  להתחיל את לימודי הנדסת מבנים.

סטודנטים שנה ב' - הערכה מסכמת
במהלך סמסטר ב' ייערך תהליך הערכה מסכמת  של כלל הסטודנטים, במקביל להערכה המעצבת הפרטנית המתבצעת בקורסים השונים. 
מטרת ההערכה המסכמת היא לבחון באופן השוואתי את הישגי הסטודנטים בסיום שנים א'-ב'.


התהליך מורכב מכמה חלקים:
1. מבחן הערכה: בחופשת הסמסטר יתקיים מבחן הערכה שיבדוק שליטה במיומנויות היסוד הנדרשות בשלב זה של הלימודים. סטודנט שלא יעבור את המבחן יידרש להשתתף  בסדנה ייעודית שתתקיים בסמסטר ב'. בסיומה תתקיים הערכה נוספת. 
2. תיק עבודות: בסיום שנת הלימודים יגישו הסטודנטים תיק עבודות המאגד את תוצרי הסטודיו, קורסי העיצוב משנים א' וב', ותוצרי הסדנה (במידה והשתתפו בה). וועדה אקדמית ייעודית תבחן את תיקי העבודות ותגיש את המלצותיה לוועדת ההוראה המחלקתית.
3. דיון פרטני בוועדת ההוראה – וועדת ההוראה תבחן את המלצות הוועדה האקדמית, גיליון הציונים של הסטודנט/ית ואת הערכות מורי הסטודיו ותקבע:
1. הסטודנט אינו עומד בדרישות האקדמיות ויש להפסיק את לימודיו
2. הסטודנט נדרש לחזור על שנת הלימוד כולה ו/או על חלק מהקורסים
3. הסטודנט עובר לשנה ג' על תנאי
4. הסטודנט עובר לשנה ג'

 

  הגשת עבודות
  • איחור של עד שבועיים בהגשת עבודה באישור המרצה יגרור הפחתת 10 נקודות מהציון.
  • לא ניתן יהיה להגיש עבודה באיחור מעל לשבועיים אלא באישור מיוחד של ועדת הוראה.
  • השלמת חובות בקורס/סטודיו (שלא הושלמו מסיבות כגון מילואים או מחלה) תאושר לאחר הגשת מכתב לוועדת הוראה. בקשה זו חייבת לכלול המלצת המרצה האחראי על הקורס/סטודיו,
  ויש להגישה מיד עם שובו של הסטודנט ללימודים.
  • הגשת סמינרים תיעשה עד 3 חודשים מיום סיום הסמסטר.

  סדנאות המחלקה 

  • לרשות הסטודנטים קיימות במחלקה לארכיטקטורה שתי סדנאות: סדנת עץ ומתכת וסדנה  דיגיטלית.
  • לפני תחילת שנה"ל מתקיימות הדרכות לעבודה בסדנה, וכמו כן הדרכת בטיחות. סטודנט אשר לא עבר סדנת הדרכה לא יוכל להשתמש בסדנאות המחלקה. כלי עבודה שאינו נלמד  או מוכר מחייב את הסטודנט לפני תחילת השימוש בו לקבל הדרכה מאחראי הסדנה.
  • חובה להישמע להוראות האחראי בסדנה.  סטודנט המפר הוראות, פועל מתוך זלזול בציוד, או אינו שומר על כללי בטיחות - רשאי האחראי להשעותו מעבודה בסדנה עד לתקופה של  שבועיים. השעיה מעבר לשבועיים או עונש אחר יובאו על-ידי האחראי לבירור בוועדת משמעת  מחלקתית.
  • סטודנט שגרם לנזק בסדנה מתוך רשלנות יישא בהוצאות הכספיות הנובעות ממעשהו, וזאת בנוסף להחלטות ועדת המשמעת המחלקתית לגביו.
  • אין לבצע בסדנאות עבודות שאינן קשורות ללימודים. סדנאות המחלקה יעמדו לרשות הסטודנטים במהלך כל שנת הלימודים.
  • הוראות אלה מתייחסות גם לסטודנטים שלומדים במחלקות אחרות. סטודנטים ממחלקות אחרות יתאמו הגעתם מראש עם אחראי הסדנה ויעבדו באישורו ובפיקוחו בלבד.
  • יש להישמע להנחיות בנוגע לחומרים מסוכנים / אסורים לשימוש.

  דמי סדנאות 
  דמי שימוש בסדנת הלייזר יחושבו לפי זמן השימוש.  גובה התשלום לסטודנט ייקבע בתחילת שנת הלימודים, על ידי הנהלת בצלאל. התשלום נועד לכיסוי עלויות בלאי ותיקוני תוכנה. לאחר ביצוע העבודה, הסטודנט ישלם הסכום על פי שווי זמן העבודה וימציא עותק הקבלה לאחראי על הסדנה.
  סטודנטים רשאים לבצע עבודותיהם בלשכות שירות ובתי דפוס פרטיים וחיצוניים, בתנאים המקובלים אצלם. חישוב סכומי התשלום עבור שימוש בציוד המצוי בסדנאות המחלקה נקבע במטרה לכסות עלויות שימוש ואחזקה בלבד. הציוד נרכש למען הסטודנטים ונועד לרווחתם. הסכומים הנגבים במחלקה מהסטודנטים עבור ביצוע עבודות למיניהן, נמוכים משמעותית במידה ניכרת מהמחירים הנגבים בסדנאות לייזר חיצוניות. 


  חילופי סטודנטים:
  בנוסף לעמידה בתנאי הסף הכלל בצלאלים המוגדרים בנהלי היציאה לחילופים בשנתון, היציאה לחילופי סטודנטים בשנה ד' מותנית בסיום קורס תכנון אינטגרטיבי וקבלת ציון עובר בקורס זה. סטודנט שלא יעבור את הקורס, גם אם נרשם לחילופי סטודנטים, לא יוכל לצאת לחילופים ויידרש לסיים בהצלחה את הקורס במהלך שנה ד'.
  קריטריונים לחילופי סטודנטים של המחלקה:
  • ממוצע ציוני סטודיו, שנה א' סמסטר ב' + שנה ב' סמסטר א' + ב' = 70%
  • ממוצע כללי שנה ב' + כולל תרבות חזותית וחומרית 30%
  • הממוצעים ישוקללו ע"י אחראי החילופים, הממוצע הסופי המינימלי ליציאה יהיה 80 .

  מזכירות המחלקה
  מועדי קבלת סטודנטים ושעות מענה טלפוני במזכירות המחלקה:
  ימי שני-רביעי 9:30-9:00, 14:00-12:30 ויום חמישי 10:00-9:00, 14:00-12:30
  שעות הקבלה ומענה הטלפוני יפורסמו על דלת המזכירות. ניתן לשלוח שאלות, בקשות, הודעות ועדכונים בדוא”ל : arc2@bezalel.ac.il
  באחריות הסטודנט לעקוב באופן שוטף אחר הודעות המזכירות בלוח המודעות ובאימייל. על הסטודנטים לעדכן באתר בצלאל בטופס עידכון פרטים אישיים בשינויים הנוגעים לפרטי ההתקשרות האישי שלהם.