תרבות חזותית וחומרית: קורס

להיות אחר.ת

1700688
פימנטל דרור, ד"ר, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
1.0
האחר הוא מושג מפתח במחשבה העכשווית, ובעל השלכות פוליטיות ואתיות מרחיקות לכת. בקורס נבחן את דמותו של האחר ואת תפקידו ומעמדו ביחס לעצמי בהקשר הפילוסופי והפסיכואנליטי. שאלת המפתח תהיה מהו חלקו של האחר בכינון העצמי, ולחלופין, מהו יחסו של העצמי לאחר. במסגרת זו, נעסוק בהגותם של סרטר, לוינס, דרידה ואלתוסר, וכן של לאקאן ופרויד, ונבחן את המושגים הקשורים באחר, כמו האחר הגדול, אידיאולוגיה, אני אידיאלי/אידיאל האני, האל כאחרות מוחלטת, הכנסת אורחים, אתיקה ומתנה.