בקשה למלגה - טופס מקוון

טופס הבקשה למלגה לשנת תשפ"א 2020-2021

 

הנחיות להגשת בקשה למלגת סיוע של בצלאל:
יש לעיין בהוראות להגשת המלגה שמופיעות בראש הטופס. 
לרשימה של המסמכים הנדרשים.

מומלץ לרשום לעצמך את הנתונים ולאסוף את המסמכים הדרושים לפני תחילת מילוי הטופס כדי לחסוך זמן.

להגשת בקשת תמיכה נא להיכנס ללינק הבא: http://tiny.cc/DEANC

אם נדרשת הזדהות יש להזין את פרטי הכניסה הבאים: 
שם משתמש: 
 
deanform@post.bezalel.ac.il
סיסמה:Bezalel2020!

 
בקשות למלגה לשנה"ל תשפ"א ניתן להגיש בשני מועדים:
 
מועד א' להגשת הבקשה  מה- 30/07/20  ועד ה- 01/09/2020. תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה במהלך סמסטר א'.

מועד ב' להגשת הבקשה מה- 27/10/20   ועד ה-27/11/2020.  תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה בתחילת סמסטר ב'.
 
שימו לב, לא נוכל לדון בבקשות שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב או בקשות שלא תוגשנה במלואן.

במילוי הטופס הנך גם מצהיר/מצהירה ש:

הנתונים שציינתי בשאלון הם מלאים, נכונים ומדויקים, ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או חלקיים תגרום לביטול זכאותי למלגה ולהחזר מיידי לבצלאל של כל תשלום שקבלתי בתוספת הצמדה וריבית וכן לנקיטת צעדים משמעתיים בהתאם לתקנון הסטודנטים.
אני מייפה את כוחה של האקדמיה לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה ע"י תשאול נוסף מעבר למפורט בטופס הנ"ל או בכל דרך אחרת שתראה לה.
אני מתחייב/ת להודיע למשרד דקנאט הסטודנטים על כל שינוי באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי.

כמו כן, האקדמיה רשאית להתנות את קבלת המלגה בכתיבת מכתבי תודה לתורמים, בהתנדבות למען הקהילה ובהשתתפות בטקסים מעת לעת על פי הנדרש.
סטודנטים אשר ימצאו זכאים לקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל יחויבו בפעילות התנדבותית למען הקהילה בהיקף של 20 שעות בשנה.

ידוע לי כי אם לא אקיים תנאים אלה כפי שאתבקש, האקדמיה רשאית לחלט את המלגה גם לאחר קבלתה