סיוע כלכלי בזמן הלימודים - מלגות

טופס הוראת קבע

בשאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות למרכז הפניות לסטודנט
בטל :
 02-5893291/314
או ב
מייל

לסטודנטים > שכר לימוד

שכר הלימוד – תואר ראשון ותואר שני


הנחיות לשכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות.
שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תשפ"א במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 הינו 13,780 ₪.

בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש"ס – תש"פ. בשנת תשפ"א גובה שכר הלימוד לתואר הראשון עמד על סך 10,198 ₪ (לאחר הפחתה). על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשפ"א יהיה על הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. על סטודנטים בתוכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ"ל.

סטודנטים אזרחי חו"ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי או ציבורי אחר, ישלמו שכר לימוד גבוה ב- 25% משכר הלימוד המלא (תוספת זו אינה חלה על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע"י משרד הקליטה).


לפרטים נוספים לגבי שכר הלימוד לפי תוכניות בתשפ"א :

לתואר ראשון

לתואר שני

בשלוחה החרדית   בבניה

טפסים ומידע נוסף

טופס הוראת קבע

טופס חיוב בכרטיס אשראי

דקנאט הסטודנטים - סיוע כלכלי במהלך הלימודים

התאחדות הסטודנטים - אירגון יציג לסטודנטים

 

שאלות בנושא שכר לימוד יש להפנות למרכז הפניות לסטודנט .