תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9400254עולמם של החפציםלביא ליאת, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
2700717עושים צדק: אידיאולוגיה, שיח ושפה באמנות ובעיצובמעין שגיא, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1800121עיצוב אסטרטגיחלפון אמיתיחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2700719עיצוב ביקורתיאורין דורוןבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
2800127עיצוב ותרבות חומריתזהבי ראובן, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
1700713עיצוב מגדררובנר רבידמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
9306699על הדיוניסי באמנותסתר שאול, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306699על הדיוניסי באמנותסתר שאול, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
1230028פסיפס מקומי: תרבויות חזותיות וחומריות בישראלמרקוביץ' דליה, ד"רב'ד' 10:30-12:002.0
2700720פעולה אורבניתבר-ניר סיגלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
9306688פעולה/מחקר במרחב העירוניבר-ניר סיגלסמינרב'א' 12:30-16:004.0
1700716פרויד ולאקאן על התרבות והאמנותבנימיני יצחק, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרומן דןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרונאל יואב, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזם//זמן מרחב וורטיקאליות בצילום אוירבושי רועיבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזם//זמן מרחב וורטיקאליות בצילום אוירבושי רועיבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >